Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 27.08.2020 г.

 

На 27.08.2020 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-600/20.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2019г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-583/20.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2020г.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-598/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 195/31.07.2020г. на Общински съвет – Банско.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-589/24.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост на ПИ с идентификатор 47857.102.94 по КК и КР на с. Места.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-596/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-605/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на нов договор между „Общински паркинги – Банско” ЕООД и „Тера Комюникейшънс” АД за услуга „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол за кратковременно паркиране”.