Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 24.09.2020 г.

На 24.09.2020 г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-599/19.08.2020г. от Иван Кадев–кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за преместваемите обекти, другите елементи на градското обзавеждане, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-617/21.09.2020г. от Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно издаване на Запис на заповед от Община Банско в полза на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане и ДДС върху аванс по договор № BG06RDNP001-7.002-0006-C02 „Подобряване на енергийната ефективност на ученическо общежитие и преустройството на съществуващите спортни съоръжения и изграждането на нови такива в Професионална лесотехническа гимназия „Никола Вапцаров” – гр. Банско”.