Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 26.11.2020 г.

На 26.11.2020 г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-793/22.10.2020г. от Надежда Кръстева, относно отпускане на стипендия на дъщеря й Катерина Обецанова.

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-261/11.11.2020г. от Димитър Русков–председател на Общински съвет-Банско и Председателски съвет към общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-648/27.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба да търговската дейност на територията на Община Банско.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-655/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-657/24.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-658/24.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансова подкрепа на „МБАЛ-Разлог” ЕООД гр. Разлог.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-659/24.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2020г.