Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 17.02.2021 г.

На 17.02.2021 г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-688/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен план за дейността на звеното за вътрешен одит в Община Банско за 2021г. за информация.
  2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-695/10.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проведен конкурс за заемане на длъжността управител на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ-БАНСКО” ЕООД.
  3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-696/10.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно постъпило писмо за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-БЛАГОЕВГРАД” АД.
  4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-697/10.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2021г.
  5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-277/11.02.2021г. от Георги Главчев – председател на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско, относно определяне на основното месечно възнаграждение на Иван Кадев – кмет на Община Банско.
  6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-701/11.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне месечните възнаграждения на кметовете на кметство Добринище и кметство Филипово.
  7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-702/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско и численост на служителите и работниците в Община Банско.
  8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-703/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2021 година.