Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 23.03.2021 г.

На 23.03.2021 г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

 Дневен ред

  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-707/25.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2020г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2020г.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-714/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на оборудване за обществена трапезария – 2ри етап“, пред Фонд „Социална закрила“.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-722/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно разрешение за закупуване на климатик за „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – 1 и 2“ гр. Банско.