Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 20.04.2021 г.

На 20.04.2021 г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-726/30.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. за 2020г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-713/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 21498.350.415.1 по КК и КР на гр. Добринище.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-735/15.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на територията на Община Банско.