Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 07.09.2021 г.

На 07.09.2021 г. от 17.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-815/27.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско“ АД.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-816/27.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Юлен“ АД.