Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 21.09.2021 г.

На 21.09.2021 г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-823/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно покана с вх. №33-21-1331/10.09.2021г. от управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ”ЕООД за провеждане на извънредно събрание на съдружниците на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ”ЕООД което ще се проведе на 01.10.2021г.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-824/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма”Развитие на човешките ресурси”2014г за изпълнение на проект с № BG05М9ОР001-6.002-0191-С01”Патронажна грижа + в община Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-825/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изпълнение на проектно предложение по Програма и одобрение на споразумение за сътрудничество между Община Банско,Община Любляна-Словения,Община Осиек- Хърватия,Община Бергамо - Италия и Община Сосновиец - Полша.