Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по бюджет и финанси 20.10.2021 г.

На 20.10.2021 г. от 17,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-834/11.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проектно предложение „Закупуване на оборудване за обществена трапезария – 2-ри етап“.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-835/13.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на обект с идентификатор 02676.501.2553.1.46 по КК и КР на гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-838/15.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес (2021 - 2027г.) на Община Банско.