Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.06.2020 г.

На 22.06.2020г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-639/01.06.2020 г. от Димитър Георгиев Слаев, относно освобождаването му от членство УС на „ПФК Банско” ЕАД.

2. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-640/01.06.2020 г. от Иван Георгиев Пицин, относно освобождаването му от членство УС на „ПФК Банско” ЕАД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-526/03.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „Топлоснабдяване Банско” ЕООД.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-523/27.05.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в административната сграда на Кметство Добринище.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-530/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-531/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година, за които има подадени две и повече заявления.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-532/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлени имоти в землището на гр. Банско в местност „Бареви блата” с идентификатори: 02676.50.6 и 02676.50.9.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-533/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.130.40 в землището на гр. Добринище, местност „Тепченик”.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-534/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с площ 18 кв.м на ъгъла между ул. „Цар Симеон” и ул. „Тодор Александров” в гр. Банско (обект №14 от одобрената схема на гл. архитект на Община Банско).

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-535/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение в Балнеолечебницата в гр. Добринище.

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-536/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.2 по КК и КР на гр. Банско.

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-537/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.15.6 по КК и КР на гр. Банско.  

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-545/11.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен между ул. „България” и ул. „Цар Симеон” в гр. Банско (обект №4 в одобрената схема на гл. архитект на Община Банско.

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-550/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 в гр. Банско.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-551/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.172.3, местност „Усоето”, землище на гр. Добринище.

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-538/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Скабрин.

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-539/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Благо Тодоров.

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-540/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Лазар Спасов.

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-544/09.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Никола Гемков.

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-549/15.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Костадин Еринин.

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-541/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на Допълнителен годишен план №1 за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места” за 2020 г.

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-542/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансов план, ценоразписи с продажни цени на дървените материали и график за ползване на дървесина на ТП „ДГС Места”.

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-546/12.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно споразумение за уреждане на тристранните отношения след дарение на активи в полза на общинско дружество „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

24. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-553/17.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно получена покана за извънредно заседание на ОС на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ЕООД гр. Благоевград, което ще се проведе на 07.07.2000г.

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-555/18.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за прекратяване на дружество с общинско участие „Оксал Банско” АД.