Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 24.07.2020 г.

На 24.07.2020г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-564/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „ЮЛЕН” АД за 2019г. за информация.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-567/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „СПОРТЕН ЦЕНТЪР БАНСКО” АД за 2019г. за информация.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-568/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишен финансов отчет на „СПОРТЕН ЦЕНТЪР ЖИРАРДЕЛИ СПОРТ-БАНСКО” АД за 2019г. за информация.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-577/15.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-578/15.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ с идентификатор 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-571/09.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за прекратяване на дружество с общинско участие „Топлофикация Банско” АД.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-572/13.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително №МВ-003-Д/07.08.2013г. и Решение №МВ-001-Д/21.06.2016г. за водовземане от КЕИ №2 „Банята”, гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-574/14.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Георги Страков.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-575/14.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Зинка Витанова.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-570/08.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.2320.15.4 по КК и КР на гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-579/17.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда, определен в чл.37 от ЗСПЗЗ.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-580/17.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на животни на територията на Община Банско.

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-557/19.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ”ПУП – ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на част от ПИ 21498.235.8, местност „Струго” по КК на гр. Добринище от „ливада” в „за обществено обслужване””.

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-585/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация на част от кв.139, изменение на регулационните линии на УПИ ІІ, кв.139 по плана на гр. Банско и промяна на предназначението му от „за автогара” в „за автогара и обществено обслужване””.

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-586/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.155.55, местност „Асаница” по КК на гр. Банско от „земеделска земя” в „за жилищно строителство””.

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-587/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отменено Решение №1045 от Протокол №55/27.08.2020г. на Общински съвет-Банско.

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-588/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 39614.7.144, местност „Момина кула” по КК на с. Кремен от „земеделска земя” в „къщи за отдих и ресторант” и обособяване на транспортен достъп до общински имоти през ПИ 39614.7.132 по КК на с. Кремен””.