Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 27.08.2020 г.

На 27.08.2020г. от 17,00 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-589/24.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост на ПИ с идентификатор 47857.102.94 и 47857.102.307 по КК и КР на с. Места.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-596/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-597/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отмяна на свои Решения №691 от Протокол №34/22.03.2018г. и №872 от Протокол №44/29.11.2018г.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-602/20.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по КК и КР на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-603/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Решение №826 от Протокол №41/27.09.2018г.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-604/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №826 от Протокол №41/27.09.2018г.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-605/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на нов договор между „Общински паркинги – Банско” ЕООД и „Тера Комюникейшънс” АД за услуга „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол за кратковременно паркиране”.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-606/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Банско в обхват на УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-607/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допускане изработване на проект за „ПУП –Парцеларен план /ПП/за корекция на р. Глазне, гр. Банско от км.0+340 до границата на землището на гр. Банско при смесието на р. Дамянишка и         р. Бъндеришка”.