Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 24.09.2020 г.

На 24.09.2020г. от 17,00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-572/13.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително №МВ-003-Д/07.08.2013г. и Решение №МВ-001-Д/21.06.2016г. за водовземане от КЕИ №2 „Банята”, гр. Добринище.

2. Разглеждане на  докладна с вх. №ОС-01-616/16.09.2020 г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно Заповед №07-20-79/11.09.2020г.,

относно изменение на Разрешително №МВ-001-Д/26.07.2013г за водовземане от СОНДАЖ № 3 ”ПЛАЖА”, гр. Добринище.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-587/20.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Решение №1045 от Протокол №55/27.08.2019г. на Общински съвет-Банско.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-606/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Банско, в обхват на УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв.260 по плана на гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-599/19.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за преместваемите обекти, другите елементи на градското обзавеждане, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Банско.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-611/03.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Методи Драгосинов.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-620/21.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Гаджанов.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-613/11.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.9.213 в местност „Мехомийски път“ в гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-614/14.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2020г.

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-615/14.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.1.1 по КК и КР на гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-618/21.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост от Общински съвет на БСП-Банско.

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-621/21.09.2020г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно членство на Община Банско в „Асоциация общински гори“.