Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.10.2020 г.

На 23.10.2020г. от 17,00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-624/25.09.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно проект на нова Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците та територията на Община Банско.

2. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-622/23.09.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заявление с вх. №ОС-З-737/24.08.2020г. от Тодорка Джупарова.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-625/29.09.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Асен Гаджанов.

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-634/15.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Зинка Витанова.

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-639/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж ал. 1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Димитров Клечеров.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-626/05.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2020г.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-628/06.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост върху имот с идентификатор 21498.352.307 по КК и КР на гр. Добринище.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-627/06.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на сервитут – право на преминаване през ПИ с идентификатор 21498.130.26 за кабелна линия 20kV за ел. захранване на Базова станция „Тепченик” находяща се в ПИ с идентификатор 21498.130.33.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-629/08.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №229/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-631/14.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на ползване върху 300 кв.м в ПИ 02676.97.23, местност „Ушевица“ в гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-632/14.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на ползване върху 200 кв.м в ПИ 02676.43.55, местност „Сатевица“ в гр. Банско.

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-633/14.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на права на директора на Музеен комплекс – Банско с цел стопанисване и управление на сградния фонд и разпореждане с приходите на културната организация. 

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-638/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба чрез сключване на договор за имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.1 по КК и КР на гр. Банско.

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-640/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.39.69, местността „Черешата” по КК на гр. Банско с отреждане за „Промишлено строителство и обслужване””.

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-641/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.19.139, местността „Грамадето” по КК на гр. Банско с отреждане за ”Рекреация””.

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-642/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №225/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.

17.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-643/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №224/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.