Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.12.2020 г.

На 21.12.2020г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на искане с вх. №ОС-З-839/08.12.2020г. от Георги Стойчев – изпълнителен директор на „Подемстроймаш“ АД, относно разкриване на Дом стари хора.

2. Разглеждане на докладна с вх. ОС-01-672/14.12.2020г.от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. ОС-01-671/14.12.2020г.от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.  

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-664/08.12.2020г. от Стойчо Баненски– за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-20-108/07.12.2020г., относно приемане на пазарна оценка за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на идеални части от имот с идентификатор 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.

5. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-666/09.12.2020г. от  Стойчо Баненски-зам. кмет на Община Банско, относно жалба с вх. №94-20-4766/07.10.2020г. от Снежана Гостунска и Зойка Цончева.

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-669/11.12.2020г. от Стойчо Баненски– за кмет на Община Банско, относно допускане изработване на „ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 02676.13.1, ПИ 02676.12.11 и ПИ 02676.13.26, м. „Грамадето“ в гр. Банско, отреждане на новообразваните УПИ за „обществено обслужване”и обособяване на паркоместа към улицата”.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-675/18.12.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на съгласие на „Топлоснабдяване Банско“ ЕООД за теглене на банков кредит – тип „овърдрафт“.