Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 03.2021 г.

На 23.03.2021г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

      1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-С-280/11.03.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проведено извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение -Благоевград”АД, проведено на 11.03.2021г. за информация.

     2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-707/25.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчети за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на Община Банско за 2020г. и Програма за управление на отпадъците на Община Банско за 2020г.

    3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-708/26.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатор 02676.501.1160.1.1, 02676.501.1160.1.4 и 02676.501.1160.1.6, разположени в ПИ № 02676.501.1160.

    4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-709/01.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатор 02676.501.1160.1.2 и 02676.501.1160.1.3, разположени в ПИ № 02676.501.1160.

    5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-710/02.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно утвърждаване на:

- годишен финансов план на ТП „ДГС Места” за общински горски територии за 2021г.;

- ценоразпис с продажните цени на дървените материали в ТП „ДГС Места” през 2021г.;

- график по чл.19 ал.1 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите на процедурите за ползване на дървесина от общински горски територии, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Места”;

- допълнителен годишен план №1 за ползване на дървесина от общински горски територии, стопанисвани от ТП „ДГС Места”.

      6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-711/04.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.501.941.6 по КК и КР на гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-714/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно кандидатстване с проектно предложение „Закупуване на оборудване за обществена трапезария – 2ри етап“, пред Фонд „Социална закрила“.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-715/17.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 02676.91.90 по КК и КР на гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-716/17.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-718/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 53059.64.13, местност „Долене по КК на гр. Банско с отреждане за „Промишлено предприятие за преработка на дървен материал““.

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-719/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп, електрозахранване, водопровод и канализация до ПИ 02676.24.20, местност „Кошерината“ по КК на гр. Банско“.

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-720/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.318.5 и ПИ 21498.318.7 по КК на гр. Добринище от земеделска територия в „за извънселищен парк за отдих, спорт и развлечения““.

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-721/19.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПРЗ за поземлени имоти 21498.270.1, 21498.270.2, 21498.270.3, 21498.270.4, 21498.270.20, местност „Логовете“ в землището на гр. Добринище.