Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.04.2021 г.

На 20.04.2021г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.      Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-726/30.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2014-2020г. за 2020г.

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-712/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-713/16.03.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 21498.350.415.1 по КК и КР на гр. Добринище.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-727/01.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.174.350, землище на гр. Добринище.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-736/15.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за освобождаване на Николай  Лечев от отговорност за периода на управлението му на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ – БАНСКО” ЕООД

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-737/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.23.14, м. „Кошерината“ по КК на гр. Банско от земеделска земя в „за жилищно строителство“.

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-738/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.23.24, м. „Кошерината“ по КК на гр. Банско от земеделска земя в „за жилища и общественообслужваща дейност“.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-739/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлени имоти 17381.13.99 и 17381.13.100, местност „Долно лозе“, землище на с. Гостун.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-740/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.142.14, местност „Керпичето“, землище на гр. Добринище.