Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.06.2021 г.

На 22.06.2021г. от 17.00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-759/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.41 по КК и КР на гр. Банско.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-760/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с площ 40кв.м., находящ се в източната част на Кооперативния пазар гр. Банско (обект №17).
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-761/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1143.1.8, 501.1143.1.9 и 02676.501.1143.1.10,   в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1 в гр. Банско.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-762/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1143.1.1, 501.1143.1.2, 02676.501.1143.1.3,   02676.501.1143.1.4,  02676.501.1143.1.5,  02676.501.1143.1.6,  02676.501.1143.1.7 в сграда с идентификатор  02676.501.1143.1 в гр. Банско. 
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-763/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори  501.1143.1.17,  02676.501.1143.1.18, 02676.501.1143.1.19, 02676.501.1143.1.20  разположени в сграда с идентификатор  02676.501.1143.1 в гр. Банско.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-764/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор № 02676.501.1141.1.18 разположен в сграда с идентификатор 501.1141.1 на гр. Банско.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-766/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-767/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане на „Хотел Орбел“ ЕООД от КЕИ №7 „Тепавицата“ от находище на минерална вода „Добринище“, гр. Добринище.
 9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-770/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно прехвърляне на собственост между Община Банско и юридическо лице, във връзка с чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
 10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-771/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на проект за допълнение на Наредба за платено паркиране на МПС на територията на община Банско.
 11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-772/17  .06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на актуализация на пазарна оценка на имот-частна общинска собственост в с. Осеново, местност „Потоко”.