Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.07.2021 г.

На 23.07.2021г. от 15.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-734/13.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-793/19.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-794/19.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-795/19.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

5. Разглеждане  на докладна с вх. № ОС-01-776/22.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.54.9, 02676.54.10, 02676.54.11 и 02676.54.12 в местността ”Бареви блата”, гр. Банско.

6. Разглеждане на докладна с вх.№ ОС-01-777/22.06.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско относно, отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.

7. Разглеждане на докладна с вх.№ ОС-01-778/22.06.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско относно, отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г., за които има подадени две или повече заявления.

     8. Разглеждане  на докладна с вх. № ОС-01-788/07.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.62.18 в местността ”Въковия”, гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-783/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-784/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1, гр. Банско.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-785/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.14.1, гр. Банско.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-786/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда идентификатор 02676.501.941.5, гр. Банско.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-787/06.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно пазарна оценка по Решение №352/31.03.2021г. на ОбС.

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-789/08.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ 17381.8.41 местност „Рудината”, ПИ 17381.8.129 местност „Селище” и ПИ 17381.10.120 местност „Киримидарката” с. Гостун.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-333/19.07.2021г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно отмяна на Решение №393 от Протокол №26/31.05.2021г.

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-790/12.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2020г. и проект на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2021г.