Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.08.2021 г.

На 19.08.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-803/27.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 53059.101.281.1 по КК и КР на с. Обидим.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-805/05.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект с идентификатор 02676.150.1611.30 по КК и КР на гр. Банско.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-806/16.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-807/16.08.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.