Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.09.2021 г.

На 21.09.2021г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-814/19.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем имот с идентификатор 02676.33.19, местност „Кринец“ в гр. Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-819/03.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем сграда с идентификатор 02676.150.1611.55, по КК и КР на гр. Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-822/10.09.2021г. от Сашка   Въчкова – заместник-кмет на Община Банско, (за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-21-315/02.09.2021г.), относно продажба на репатриращ автомобил, собственост на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-823/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно покана с вх. №33-21-1331/10.09.2021г. от управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ”ЕООД за провеждане на извънредно събрание на съдружниците на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ”ЕООД с променена което ще се проведе на 01.10.2021г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-826/15.09.2021г. от Иван Кадев кмет на Община Банско, относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-собственост на Община Банско за 2021г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-827/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП - Парцеларен план за изграждане (рехабилитация)на външната водоснабдителна система на гр. Добринище,довеждащи водопроводи и водохващания и ПУП ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.327.13 по КК на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения на техническа инфраструктура”.