Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 20.10.2021 г.

На 20.10.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-830/20.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-831/20.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение, находящо се на втори етаж в Балнеолечебницата в гр. Добринище.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-833/08.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.128.13 в гр. Добринище.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-835/13.10.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на обект с идентификатор 02676.501.2553.1.46 по КК и КР на гр. Банско.
  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-826/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.
  6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-829/17.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно преразглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-586/20.07.2021г.
  7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-827/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП – ПП за изграждане на външна водоснабдителна система на гр. Добринище, довеждащи водопроводи и водохващания и ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.327.13 по ПП на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения за техническа инфраструктура“.