Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 01.12.2021 г.

На 01.12.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-874/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допускане изработване на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.152.28, м. „Грамадата” по КК на гр. Добринище от земеделска земя в „за жилищно строителство””.
  2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-875/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,относно допускане изработване на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21398.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище от земеделска земя в „за обществено обслужване““ и изработване на „ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 21398.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище, чрез преминаване през част от ПИ 21498.237.404, м.” Бельодо““ по КК на гр. Добринище.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-876/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допускане изработване на проект за „ПУП-ПП за външно кабелно елзахранване на НН на „Жилищна сграда”” в ПИ 21498.111.27 по КК на гр. Добринище.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-877/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Юлен” АД .