Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.05.2022 г.

На 19.05.2022г. от 17,15 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-839/18.10.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Катерина Кехайова.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-952/06.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Лазаров Цигорийн.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-955/07.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сгради с идентификатори 39614.17.392.1 и 39614.17.392.2 в с. Кремен, Община Банско.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-965/15.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост в ПИ 53059.101.359 по КККР на с. Обидим, Община Банско.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-970/27.04.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно разпореждане с имотите на бившите училища в с. Осеново и с. Обидим, Община Банско.
 6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-938/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.90.32 в гр. Банско с цел промяна предназначението му от „ливада“ в „за обслужване, търговия и жилищна част“.
 7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-939/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.14.3 в гр. Банско за промяна предназначението му от земеделска територия в „за обслужване, търговия и жилищно застрояване“.
 8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-940/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението и обединяване на ПИ 02676.26.24, ПИ 02676.26.28, ПИ 02676.26.30, ПИ 02676.26.31, ПИ 02676.26.27, ПИ 02676.26.40, ПИ 02676.26.34 и ПИ 02676.26.29 в гр. Банско от земеделска територия в „за жилищно застрояване и обществено обслужване“.
 9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-941/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначението и обединяване на ПИ 02676.26.1010, ПИ 02676.26.22 и ПИ 02676.26.20 в гр. Банско от земеделска територия в „за жилищно застрояване и обществено обслужване“.
 10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-942/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.28.3 в гр. Банско за промяна предназначението му от „земеделска земя“ в „за жилищно строителство“.
 11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-943/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.28.12 в гр. Банско за промяна предназначението му от „земеделска земя“ в „за жилищно строителство“.
 12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-944/18.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват ПИ 02676.90.31 в гр. Банско с цел промяна предназначението му от „ливада“ в „за обслужване, търговия и жилищна част“.
 13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-986/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за прокарване на оптична кабелна линия през м. „Грамадето“, „Гуровица“, „Св. Иван“, „Страгите“ и „Асаница“ и инвестиционен проект за „Изграждане на канална мрежа за оптична кабелна линия на територията на Община Банско“.
 14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-984/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно преразглеждане на докладна записка с вх. ОС-01-737/16.04.2021г.
 15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-985/12.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно преразглеждане на докладна записка с вх. ОС-01-738/16.04.2021г.
 16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-991/16.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на възмездно безсрочно право на строеж на фундамент на трафопост (ТП) в полза на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД за изграждане на трансформаторен пост върху терен от 25 кв.м. в  ПИ с идентификатор 21498.350.133 по КККР на гр. Добринище.