Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.07.2020 г.

На 31.07.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. Д. Русков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. И. Кадев

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-563/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно пълняемостта на групите в общинските детски градини.

докл. Г. Думанов

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-565/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на защитените детски градини в Република България за учебната 2020/2021г.

докл. Г. Думанов

5. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-566/03.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно вписване на ДГ „Слънце” с. Места в Списъка на средищните детски градини в Република България за учебната 2020/2021г.

докл. Г. Думанов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-584/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Условия за ползване на спортните обекти на територията на Община Банско.

докл. А. Весков

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-578/15.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ с идентификатор 21498.351.586 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. С. Валеюв

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-538/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Иван Скабрин.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-539/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Благо Тодоров.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-540/08.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Лазар Спасов.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-544/09.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Никола Гемков.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-549/15.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Костадин Еринин.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-574/14.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Георги Страков.

докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-575/14.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Зинка Витанова.

докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-571/09.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за прекратяване на дружество с общинско участие „Топлофикация Банско” АД.

докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-570/08.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на обект в сграда с идентификатор 02676.501.2320.15.4 по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-579/17.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда, определен в чл.37 от ЗСПЗЗ.

докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-580/17.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на животни на територията на Община Банско.

докл. К. Дурчов

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-557/19.06.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ”ПУП – ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за промяна предназначението на част от ПИ 21498.235.8, местност „Струго” по КК на гр. Добринище от „ливада” в „за обществено обслужване””.

докл. К. Дурчов

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-585/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПРЗ за промяна на улична регулация на част от кв.139, изменение на регулационните линии на УПИ ІІ, кв.139 по плана на гр. Банско и промяна на предназначението му от „за автогара” в „за автогара и обществено обслужване””.

докл. К. Дурчов

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-587/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отменено Решение №1045 от Протокол №55/27.08.2019г. на Общински съвет-Банско.

докл. К. Дурчов

22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-588/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 39614.7.144, местност „Момина кула” по КК на с. Кремен от „земеделска земя” в „къщи за отдих и ресторант” и обособяване на транспортен достъп до общински имоти през ПИ 39614.7.132 по КК на с. Кремен””.

докл. К. Дурчов

23. Парични помощи.

докл. И. Сакарев