Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 04.09.2020 г.

На 04.09.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Декларация на Общински съвет-Банско.

докл. Д. Русков

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-608/27.08.2020г. от Иван Докторов – секретар на Община Банско и председател на Временна комисия по избор на съдебни заседатели към Районен съд-Разлог, относно одобрение на предложените кандидати за съдебни заседатели.

докл. Д. Русков

3. Правила за определяне на „Спортист на годината“, „Клуб на годината“ и „Млада надежда на годината“ в Община Банско.

докл. А.Весков

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-601/20.08.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Общинска програма „Децата на Банско” за подпомагане на талантливи деца и младежи от Община Банско.

докл. Г. Думанов

5. Изслушване на Общинска администрация, относно готовността на общинските училища за откриване на новата учебна година.

 

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-600/20.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2019г.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-583/20.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2020г.

докл. Г. Главчев

8. Изслушване на Общинска администрация, относно изпълнение на Инвестиционната програма на Община Банско.

 

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-598/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 195/31.07.2020г. на Общински съвет – Банско.

докл. Г. Главчев

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-589/24.07.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост на ПИ с идентификатор 47857.102.94 по КК и КР на с. Места.

докл. Г. Главчев

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-596/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.

докл. Г. Главчев

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-605/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно сключване на нов договор между „Общински паркинги – Банско” ЕООД и „Тера Комюникейшънс” АД за услуга „Разработване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол за кратковременно паркиране”.

докл. Г. Главчев

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-597/17.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отмяна на свои Решения №691 от Протокол №34/22.03.2018г. и №872 от Протокол №44/29.11.2018г.

докл. А. Весков

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-602/20.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на поземлен имот с идентификатор 02676.501.417 по КК и КР на гр. Банско.

докл. А. Весков

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-603/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Решение №826 от Протокол №41/27.09.2018г.

докл. А. Весков

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-604/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №826 от Протокол №41/27.09.2018г.

докл. А. Весков

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-607/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допускане изработване на проект за „ПУП – Парцеларен план /ПП/за корекция на р. Глазне, гр. Банско от км.0+340 до границата на землището на гр. Банско при смесието на р. Дамянишка и р. Бъндеришка”.

докл. А. Весков

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-581/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за периода 2015 – 2019г. в изпълнение на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Банско за периода 2008 – 2011г.

докл. Д. Юлев

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-582/20.07.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Банско за периода 2020 – 2023г.

докл. Д. Юлев

20. Парични помощи.

докл. И. Сакарев