Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.10.2020 г.

 На 30.10.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-624/25.09.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно нова Наредба за поддържане и опазване на чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Банско.

докл. Д. Юлев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-630/13.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2019г. и приемане на Програма за развитие на туризма в Община Банско за 2020г.

докл. Д. Юлев

3. Разглеждане на заявление с вх. № ОС-З-778/07.10.2020г. от Михаил Венциславов Цинцаров, относно отпускане на стипендия.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-636/20.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно кандидатстване с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 ”ТОПЪЛ ОБЯД”.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-637/20.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско,  относно кандидатстване за финансиране на мерки за превенции от COVID-19, със средства натрупани по чл.60 ал.2 т.1 и чл. 64 ал.1 от Закона за управление на отпадъците.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-638/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба чрез сключване на договор за имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2553.1.1 по КК и КР на гр. Банско.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-642/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №225/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Главчев

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-643/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №224/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-625/29.09.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Асен Гаджанов.

докл. А. Весков

10. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-639/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл. 45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Петър Клечеров.

докл. А. Весков

11. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-634/15.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследници на Зинка Витанова.

докл. А. Весков

12. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-626/05.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2020г.

докл. А. Весков

13. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-628/06.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно прекратяване на съсобственост върху имот с идентификатор 21498.352.307 по КК и КР на гр. Добринище.

докл. А. Весков

14. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-627/06.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване на сервитут – право на преминаване през ПИ с идентификатор 21498.130.26 за кабелна линия 20kV за ел. захранване на Базова станция „Тепченик” находяща се в ПИ с идентификатор 21498.130.33.

докл. А. Весков

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-629/08.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение №229/04.09.2020г на Общински съвет-Банско.

докл. А. Весков

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-631/14.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на ползване върху 300 кв.м в ПИ 02676.97.23, местност „Ушевица“ в гр. Банско.

докл. А. Весков

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-632/14.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно учредяване право на ползване върху 200 кв.м в ПИ 02676.43.55, местност „Сатевица“ в гр. Банско.

докл. А. Весков

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-633/14.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на права на директора на Музеен комплекс – Банско с цел стопанисване и управление на сградния фонд и разпореждане с приходите на културната организация. 

докл. А. Весков

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-640/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.39.69, местността „Черешата” по КК на гр. Банско с отреждане за „Промишлено строителство и обслужване””.

докл. А. Весков

20. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-641/20.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 02676.19.139, местността „Грамадето” по КК на гр. Банско с отреждане за ”Рекреация””.

докл. А. Весков

21. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-646/23.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПРЗ за промяна на уличните регулационни линии между о.т.229 и о.т. 229а по плана на гр. Добринище и изменение на регулационните линии на УПИ XII, кв.79 по плана на гр. Добринище за урегулиране на ПИ 21598.350.124 по КК на гр. Добринище по имотни граници съгласно чл.17 от ЗУТ с отреждане „за жилищно строителство““.

докл. А. Весков

22. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-647/23.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53059.64.5, м. „Долене“, землище Обидим с отреждане за „промишлено предприятие“.

докл. А. Весков

23. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-648/23.10.2020 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 53059.64.2, м. „Долене“, землище Обидим с отреждане за „промишлено предприятие“.

докл. А. Весков

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-644/22.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансово подпомагане на Териториална съюзна организация на слепите гр. Разлог.

докл. И. Сакарев

25. Парични помощи.

докл. И. Сакарев