Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 04.12.2020 г.

На 04.12.2020 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-261/11.11.2020г. от Димитър Русков–председател на Общински съвет-Банско и Председателски съвет към общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

докл. Г. Главчев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-656/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2021г.

докл. Г. Думанов

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-658/24.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно финансова подкрепа на „МБАЛ-Разлог”.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-657/24.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020г.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-648/27.10.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба да търговската дейност на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-655/23.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за платено паркиране на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-654/13.11.2020г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №09-20-102/09.11.2020г., относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от гори, собственост на Община Банско, стопанисвани от ТП „ДГС Места“ за 2021г.

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-659/24.11.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2020г.

докл. Г. Главчев

9. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-793/22.10.2020г. от Надежда Обецанова, относно отпускане на целогодишна парична помощ на дъщеря й Катерина Обецанова.

докл. Г. Главчев

10. Парични помощи.

докл. И. Сакарев