Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 16.12.2020 г.

На 16.12.2020 г. от 17,00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-667/10.12.2020г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-20-108/07.12.2020г., относно придобиване на публични ВиК активи за 2019г. и предаване на активите в управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

докл. К. Дурчов

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-670/11.12.2020г. от Стойчо Баненски – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-20-108/07.12.2020г., относно промяна на собствеността на настоящи улици IV клас от първостепенната улична мрежа на гр. Банско, обходно трасе на  републикански път II-19 ”Симитли - Гоце Делчев”, за частта му попадаща в регулацията на гр. Банско в участъка от км 0+000 до км 3+021 /начало на трасето е кръстовище на републикански път II-19 при км 37+000 в гр. Банско с улица "Явор" с начало о.т. 904 и край о.т. 1341 по регулационния план на гр. Банско, преминаваща в улица "Найден Геров" с начало о.т. 1341 и край о.т. 947 по регулационния план на гр. Банско до кръстовището на ул. "Найден Геров" с републикански път II-19 при км 37+000/ с дължина 4820 м от публична общинска в публична държавна.

докл. К. Дурчов