Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 29.01.2021 г.

На 29.01.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Общински съвет-Банско и неговите комисии.

докл. Д. Русков

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет-Банско.

докл. И. Кадев

  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-679/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти, които поради въведените ограничения на Министъра на здравеопазването или друг орган са преустановили своята дейност.

докл. Г. Главчев

  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-683/14.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно дарение на оборудване в полза на РУ-Банско.

докл. Г. Главчев

  • Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-685/19.01.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за провеждане на Световна купа по ски алпийски дисциплини в Банско от 27.02. до 28.02.2021 г. и Световно първенство по алпийски ски за юноши и девойки от 01 до 10.03.2021г.

докл. Г. Главчев

  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-678/04.01.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2020г.

 докл. К. Дурчов

  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-680/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.

докл. К. Дурчов

  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-681/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план за паша и Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за 2021г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

докл. К. Дурчов

  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-606/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско и становище с вх. №ОС-С-266/18.12.2020г. от Десислава Витанова – юрисконсулт на Община Банско, относно одобряване на проект за изменение на ОУП на общината в обхвата на УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско (ПИ 02676.501.6329 и ПИ 02676.501.5482 по КК на гр. Банско).

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-687/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем без търг или конкурс на имот – частна общинска собственост в полза на „Регионална занаятчийска камара – Банско“.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-689/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.1.929 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-690/21.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.1.930 в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-682/14.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно одобрение на протокол за побратимяване между Община Банско и Община Ерзурум, Турция.

докл. Д. Юлев

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-684/18.01.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Банско.

докл. И. Сакарев

 

15. Разглеждане на становище с вх. №ОС-01-686/20.01.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно искане с вх. №ОС-З-839/08.12.2020г. от Георги Стойчев – изпълнителен директор на „Подемстроймаш“ АД.

докл. И. Сакарев

16. Парични помощи                                                   

докл. И. Сакарев