Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 31.05.2021 г.

На 31.05.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-746/17.05.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.

докл. Г. Думанов

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-743/05.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на нова Наредба №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктурата, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-752/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-747/18.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на МБАЛ-Разлог.

докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-745/14.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително за водовземане №МВ-008-Д/14.07.2021г. от КЕИ №7 „Тепавицата“ от находище на минерална вода „Добринище“, гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-749/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско (обект №54 в одобрена схема от гл. архитект на Община Банско).

докл. К. Дурчов

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-750/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско (обект №55 в одобрена схема от гл. архитект на Община Банско).

докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-751/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлени имоти 17381.13.97 и 17381.13.101, местност „Долно лозе“, землище на с. Гостун.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-753/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица за реализиране на улица в с. Филипово, Община Банско.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-754/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ 02676.501.4327 и ПИ 02676.501.4328 по КК и КР на гр. Банско, чрез покупка от страна на Община Банско.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-755/20.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически лица за реализиране на обект „Местен път с. Рибново, Община Гърмен – с. Осеново, Община Банско.”

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-748/18.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно Общински годишен план за социалните услуги за 2021г.

докл. И. Сакарев

13. Създаване на Временна комисия за контрол по изпълнение на Наредбата за платено паркиране на моторни превозни средства /МПС/ на територията на община Банско, Наредба за преместваемите обекти, другите елементи на градското обзавеждане, рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на територията на Община Банско и търговските дружества с общинско участие.

докл. Д. Русков

14. Парични помощи.

докл. И. Сакарев