Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.06.2021 г.

На 30.06.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-768/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за стипендия на ученик за участие в космически лагер в гр. Измир – Турция.
докл. Г. Главчев

2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-769/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно постъпило писмо от Тодор Тренчев – управител на ”ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.
докл. Г. Главчев

3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-771/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно допълнение на Наредба за платено паркиране на МПС на територията на Община Банско.
докл. Г. Главчев

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-773/18.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за дейността по отношение на деца извън организираните ски клубове за зимен сезон 2020-2021г.
докл. Г. Главчев

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-774/18.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на средства за възнаграждения на ръководителите ангажирани в организацията на свободно каращите ски деца за зимен сезон 2020-2021г.
докл. Г. Главчев

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-775/18.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на допълнителни средства за неизплатени задължения по чл.224 от КТ на Сдружение ”Клуб по ски- Банско” и към Сдружение „Клуб по Биатлон- Банско -2019”.
докл. Г. Главчев

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-759/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.41 по КК и КР на гр. Банско.
докл. К. Дурчов

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-760/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с площ 40 кв.м., находящ се в източната част на Кооперативния пазар гр. Банско (обект №17).
докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-761/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1143.1.8, 02676.501.1143.1.9 и 02676.501.1143.1.10, в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1 в гр. Банско.
докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-762/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1143.1.1, 02676.501.1143.1.2, 02676.501.1143.1.3, 02676.501.1143.1.4, 02676.501.1143.1.5, 02676.501.1143.1.6, 02676.501.1143.1.7 в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1 в гр. Банско.
докл.К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-763/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.1143.1.17, 02676.501.1143.1.18, 02676.501.1143.1.19, 02676.501.1143.1.20 разположени в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1 в гр. Банско.
докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-764/03.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.1141.1.18 разположен в сграда с идентификатор 02676.501.1141.1 на гр. Банско.
докл. К. Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-766/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско.
докл. К. Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-767/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане на „Хотел Орбел“ ЕООД от КЕИ №7 „Тепавицата“ от находище на минерална вода „Добринище“, гр. Добринище.
докл. К. Дурчов

15. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-770/14.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно прехвърляне на собственост между Община Банско и юридическо лице, във връзка с чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ.
докл. К. Дурчов

16. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-772/17.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на актуализация на пазарна оценка на имот - частна общинска собственост в с. Осеново, местност „Потоко”.
докл. К. Дурчов

17. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-780/22.06.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ за промяна предназначение на ПИ 02676.174.30, 02676.174.31, 02676.174.32, 02676.169.1642, 02676.169.1643, 02676.169.1644 и 02676.169.1645, гр. Банско, м. „Овиначе“ от „земеделска земя“ в „за жилищно и вилно строителство“.
докл. К. Дурчов

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-779/22.06.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за трасе за водопровод за имот с идентификатор 02676.2.567 в гр. Банско.
докл. К. Дурчов

19. Парични помощи.
докл. И. Сакарев