Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.07.2021 г.

На 30.07.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1.Отчет за дейността на Общински съвет – Банско и неговите комисии за периода 01.01.2021гдо 31.06.2021г.

 докл. Д.Русков

 2.Отчет за дейността на Общинска администрация- Банско за периода 01.012021г до 31.06.2021г.

 докл. Ив. Кадев

 3.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-790/12.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2020г. и проект на Програма за развитие на туризма на Община Банско за 2021г.

 докл. Д. Юлев

 4. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-792/15.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно завишаване броя на децата в група в ДГ „Здравец“, гр. Банско и ДГ „Мечо Пух“, гр. Добринище.

 докл. Г. Думанов

 5. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-799/22.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

 докл.С.Валеюв

 6. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-801/23.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно окончателен годишен финансов отчет за 2020г. на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

 докл.С.Валеюв

 7. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-802/23.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно окончателен годишен финансов отчет за 2020г. на”ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ – БАНСКО” ЕООД.

 докл.С.Валеюв

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-734/13.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 докл.К.Дурчов

9.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-793/19.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 докл.К.Дурчов

10.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-794/19.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 докл.К.Дурчов

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-795/19.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж ал.1 от ППЗСПЗЗ.

 докл.К.Дурчов

 12. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-776/22.06.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.54.9, 02676.54.10, 02676.54.11 и 02676.54.12 в местността ”Бареви блата”, гр. Банско.

 докл.К.Дурчов

13. Разглеждане на докладна с вх.№ ОС-01-777/22.06.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско относно, отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г.

 докл.К.Дурчов

14. Разглеждане на докладна с вх.№ ОС-01-778/22.06.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско относно, отдаване под наем на маломерни имоти от Общински поземлен фонд за стопанската 2021-2022 г., за които има подадени две или повече заявления.

 докл.К.Дурчов

 15. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-788/07.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 02676.62.18 в местността ”Въковия”, гр. Банско.

 докл.К.Дурчов

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-783/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – собственост на Община Банско за 2021г.

 докл.К.Дурчов

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-784/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 02676.501.1143.1, гр. Банско.

 докл.К.Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-785/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.2320.14.1, гр. Банско.

 докл.К.Дурчов

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-786/05.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда идентификатор 02676.501.941.5, гр. Банско.

 докл.К.Дурчов

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-787/06.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно пазарна оценка по Решение №352/31.03.2021г. на ОбС.

 докл.К.Дурчов

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-789/08.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ 17381.8.41 местност „Рудината”, ПИ 17381.8.129 местност „Селище” и ПИ 17381.10.120 местност „Киримидарката” с. Гостун.

 докл.К.Дурчов

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-С-333/19.07.2021г. от Димитър Русков – председател на Общински съвет-Банско, относно отмяна на Решение №393 от Протокол №26/31.05.2021г.

 докл.К.Дурчов

 23. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-737/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско,относно допускане на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.23.14 в местността „Кошерината „ по КК на гр. Банско от земеделска земя в „за жилищно строителство”.

докл.К.Дурчов

 24. Разглеждане на докладна с вх. № ОС-01-738/16.04.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно допускане на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 02676.23.24 в местността „Кошерината „ по КК на гр. Банско от земеделска земя в „за жилищна и общественообслужваща дейност”.

 докл.К.Дурчов

 25. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-796 /22.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско,относно изработване на ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп за имот идентификатор 02676.157.60 м. „Асаница” по КК на гр. Банско.

 докл.К.Дурчов

 26. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-797/22.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект за „ПУП-ИПУР на ул. „Търговска” от о.т. 82 до о.т. 91, ул. „Иван Козарев от о.т.92 до о.т.310 и отпадане на улица от о.т.84 до о.т.83, изменение на регулационния план на гр. Добринище с обхват УПИ XVIII-532, кв.38 и УПИ IV, кв.25 по плана на гр. Добринище”.

 докл.К.Дурчов

 27. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-798/22.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на „ПУП-ИПУР на ул. „Гарата” ПИ 21498.350.685 в част ул. „Борис Парапунов“ и ул. „Незнаен войн” по плана на гр. Добринище“.

 докл.К.Дурчов

 28. Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-800/22.07.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект „ПУП-ИПУР между т.о.169 и о.т.170 и изменение на План за регулация ПУП-ИПР на УПИ XII-796,УПИ XIII-793,УПИ XIV-794, УПИ XV-795 кв.68 и УПИ I кв. 69 по плана на гр. Добринище, с цел образуване на нови УПИ XVII-352.292, УПИ XVIII-352.293, УПИ XIX-352.294, УПИ XX-352.295, УПИ XXI-352.310 и УПИ XXII кв.68, и изменение на вътрешните регулационни линии на УПИ XII -796, кв. 68 по плана на гр. Добринище по имотни граници“.

 докл.К.Дурчов

29. Парични помощи.

 докл. И. Сакарев