Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 14.09.2021 г.

На 14.09.2021 г. от 17 ч. в Заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-815/27.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско“ АД.

докл. С. Валеюв

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-816/27.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Юлен“ АД.

докл. С. Валеюв