Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 28.09.2021 г.

 На 28.09.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България на Общински съвет-Банско.

докл. К. Загорчин

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-808/16.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за  изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2020г.

докл. С. Валеюв

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-809/16.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2021г.                       

докл.  С. Валеюв

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-810/17.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства за закупуване на моторна косачка.                                    

 докл. С. Валеюв

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-823/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно покана с вх. №33-21-1331/10.09.2021г. от управителя на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СВ. БЛАГОВЕЩЕНИЕ”ЕООД за провеждане на извънредно събрание на съдружниците на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ООД което ще се проведе на 01.10.2021г.

докл. С. Валеюв

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-824/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”

2014г. за изпълнение на проект с №BG05М9ОР001-6.002-0191-С01”Патронажна грижа + в Община Банско.

докл. С. Валеюв

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-825/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изпълнение на проектно предложение по Програма и одобрение на споразумение за сътрудничество между Община Банско, Община Любляна-Словения, Община Осиек - Хърватия, Община Бергамо - Италия и Община Сосновиец - Полша.

докл. С. Валеюв

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-814/19.08.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем имот с идентификатор 02676.33.19, местност „Кринец“ в гр. Банско.

докл. К. Дурчов

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-819/03.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем сграда с идентификатор 02676.150.1611.55, по КК и КР на гр. Банско.

докл. К. Дурчов

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-822/10.09.2021г. от Сашка   Въчкова – заместник-кмет на Община Банско, (за кмет на Община Банско съгласно Заповед №09-21-315/02.09.2021г.), относно продажба на репатриращ автомобил, собственост на „Общински паркинги-Банско“ ЕООД.

докл. К. Дурчов

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-826/15.09.2021г. от Иван Кадев кмет на Община Банско, относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите-собственост на Община Банско за 2021г

докл. К. Дурчов

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-827/15.09.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изработване на „ПУП - Парцеларен план за изграждане (рехабилитация)на външната водоснабдителна система на гр. Добринище,довеждащи водопроводи и водохващания и ПУП ПЗ за промяна предназначението на част от ПИ 21498.327.13 по КК на гр. Добринище от горска територия в „за съоръжения на техническа инфраструктура”.

докл. К. Дурчов

13. Парични помощи.

14. Разни.

докл. С. Валеюв