Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 17.12.2021 г.

На 17.12.2021 г. от 9,30 ч. в Тържествената зала на НЧ „Никола Вапцаров” гр. Банско ще се проведе редовно закрито заседание на Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-872/22.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Банско за 2022г.

докл. Е. Тренчева

2.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-887/02.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на списък с ученици от Община Банско, изявени в областта на науката, изкуството и спорта, предложени за стимулиране съгласно Общинска програма „Децата на Банско“.

докл. Е. Тренчева

3.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-847/15.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно издаване на разрешително за водовземане от КЕИ №3 „Пералнята“ гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

4.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-874/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допускане изработване на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.152.28, м. „Грамадата” по КК на гр. Добринище от земеделска земя в „за жилищно строителство””.

докл. К. Дурчов

5.Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-875/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно  допускане изработване на „ПУП-ПЗ за промяна предназначението на ПИ 21498.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище от земеделска земя в „за обществено обслужване““ и изработване на „ПУП-ПП за осигуряване на транспортен достъп до ПИ 21498.234.23, м. „Бельодо” по КК на гр. Добринище, чрез преминаване през част от ПИ 21498.237.404, м.” Бельодо““ по КК на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-876/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно допускане изработване на проект за „ПУП-ПП за външно кабелно елзахранване на НН на „Жилищна сграда”” в ПИ 21498.111.27 по КК на гр. Добринище.

докл. К. Дурчов

7.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-877/24.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Юлен” АД.

докл. К. Дурчов

8.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-884/01.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно покана за провеждане на извънредно Общо събрание на акционерите на „Спортен център Банско” АД.

докл. К. Дурчов

9.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-870/19.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия за спортни успехи на Благовест Стоянов.

докл. С. Валеюв

10.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-878/25.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на стипендия на Димитър Еринин.

докл. С. Валеюв

11.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-871/19.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно заповед за делегиране на права на Директорите на общинските училища за управление, стопанисване и отдаване под наем, с цел реализиране на собствени приходи от имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване.

докл. С. Валеюв

12.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-879/29.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно кандидатстване по проект „Красива България“ през 2022 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проектно предложение „Ремонт на поликлиника, гр. Банско“.

докл. С. Валеюв

13.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-889/06.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на публични ВиК активи за 2020г. и предаване на активите в управление от Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград, за стопанисване, поддържане и експлоатация на от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

докл. С. Валеюв

14.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-883/01.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно План-сметка за необходимите средства за трите вида услуги за 2022г.

докл. С. Валеюв

15.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-873/23.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно зониране на гр. Добринище съгласно ЗМДТ.

докл. С. Валеюв

16.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-845/09.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

докл. С. Валеюв

17.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-869/18.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно актуализация на бюджета на Община Банско за 2021г.

докл. С. Валеюв

18.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-848/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 395 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-849/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 396 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

20. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-850/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 403 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-851/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 397 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

22. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-852/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 404 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

23. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-853/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 405 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

24. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-854/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 398 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

25. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-855/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 406 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

26. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-856/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 399 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

27. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-857/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 407 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

28. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-858/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 400 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

29. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-859/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 401 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

30. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-860/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 402 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

31. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-861/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 408 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

32. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-862/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 409 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

33. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-863/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 410 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

34. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-864/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 411 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

35. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-865/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 412 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

36. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-866/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 413 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

37. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-867/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 414 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

38. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-868/16.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка по Решение № 415 от Протокол № 26/31.05.2021г.

докл. С. Валеюв

39.Парични помощи.

докл. И. Сакарев

40.Разни.