Log in

Дневен ред на заседание на Общински съвет - Банско на 30.09.2022 г.

На 30.09.2022г. от 9.30ч. в Тържествената зала на НЧ”Никола Вапцаров”гр.Банско ще се проведе редовно заседание на Общински съвет –Банско при следния

Дневен ред

   1.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1058/19.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2021г. на „ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ БАНСКО” ЕООД.

докл.С Валеюв

   2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1059/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно годишен финансов отчет за 2021г. на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ-БАНСКО” ЕООД.

докл.С Валеюв

   3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1069/08.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Благоевград.

докл.С Валеюв

   4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1065/01.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3171 по КК и КР на гр. Банско.

докл.С Валеюв

  5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1075/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.13 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1076/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.12 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1077/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.11 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1078/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.10 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1079/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.7 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

  10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1080/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.9 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1081/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.6 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1082/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно приемане на пазарна оценка за продажба на ПИ № 02693.313.5 по КК и КР на с. Баня, общ. Разлог.

докл.С Валеюв

   13. Разглеждане на искане с вх. №ОС-01-1067/07.09.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Патронажна  грижа +в Община Банско.                                                                                           

докл.С Валеюв

  14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1066/02.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно разпореждане с имотите на бившите училища, находящи се в с. Осеново и с. Обидим, Община Банско.

докл. К Дурчов

  15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1071/12.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.123.13, 21498.123.177 и 21498.123.87, землище на гр. Добринище.

докл. К Дурчов

  16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1083/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 02676.135.3 по КК и КР в гр. Банско.

докл. К Дурчов

 17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1038/22.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 45ж ал.1 на ППЗСПЗЗ.

докл. К Дурчов

18. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1050/17.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 45ж ал.1 на ППЗСПЗЗ.

докл. К Дурчов

 

 

 

 

 

 

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1072/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за реконструкция на съществуващ полски път и изграждане на велоалея м/у гр. Банско и границата с Община Разлог до Пирин голф.

докл. К Дурчов

20.Разглеждане на Заявление с вх. № ОС-01-1296/21.09.2022г. от Асен Костадинов Радулов за отпускане на финансова помощ.

докл. А. Весков

 

21. Парични помощи.

докл. И.Сакарев

 

 

 

 

22.Разни