Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.01.2021 г.

На 21.01.2021г. от 17 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-678/04.01.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2020г.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-679/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно освобождаване от наеми на наематели или ползватели на общински нежилищни имоти, които поради въведените ограничения на Министъра на здравеопазването или друг орган са преустановили своята дейност.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-680/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. № ОС-01-681/12.01.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно приемане на Годишен план за паша и Правила за ползване на мерите, пасищата и ливадите от ОПФ за 2021г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.
  • Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-606/24.08.2020г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско и становище с вх. №ОС-С-266/18.12.2020г. от Десислава Витанова – юрисконсулт на Община Банско, относно одобряване на проект за изменение на ОУП на общината в обхвата на УПИ I-6329 и УПИ III-5482 в кв. 260 по плана на гр. Банско (ПИ 02676.501.6329 и ПИ 02676.501.5482 по КК на гр. Банско).