Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 17.02.2021 г.

На 17.02.2021г. от 16.30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-691/21.01.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд по реда на чл.45ж от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на наследник на Димитър Златев.
  2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-695/10.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно проведен конкурс за заемане на длъжността управител на „ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ –БАНСКО” ЕООД.
  3. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-697/10.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2021г.
  4.  Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-698/10.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 21498.270.1 по КК и КР на гр. Добринище.
  5. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-699/11.02.2021г. Иван Кадев-кмет на Община Банско, относно редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК.
  6. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-702/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско и численост на служителите и работниците в Община Банско.
  7. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-704/12.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 02676.150.1612.2, 02676.150.1612.3 и 02676.150.1612.4 по КК и КР на гр. Банско.
  8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-705/12.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.48 по КК и КР на гр. Банско.
  9. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-703/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2021 година.