Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 25.05.2021 г.

На 25.05.2021г. от 17.00 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-743/05.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно проект на нова Наредба №1 за осигуряване, опазване и поддържане на обществения ред, опазване на общинската собственост и инфраструктурата, поддържане и опазване на околната среда, транспорт и опазване на движението на територията на Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-752/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Банско.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-747/18.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отпускане на финансови средства на МБАЛ-Разлог.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-745/14.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително за водовземане №МВ-008-Д/14.07.2021г. от КЕИ №7 „Тепавицата“ от находище на минерална вода „Добринище“, гр. Добринище.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-749/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско (обект №54 в одобрена схема от гл. архитект на Община Банско).

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-750/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем  на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон“ в гр. Банско (обект №55 в одобрена схема от гл. архитект на Община Банско).

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-751/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлени имоти 17381.13.97 и 17381.13.101, местност „Долно лозе“, землище на с. Гостун.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-753/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчуждаване на недвижим имот, собственост на физически лица за реализиране на улица в с. Филипово, Община Банско.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-754/19.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно придобиване на ПИ 02676.501.4327 и ПИ 02676.501.4328 по КК и КР на гр. Банско, чрез покупка от страна на Община Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-755/20.05.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно отчуждаване на недвижими имоти собственост на физически лица за реализиране на обект „Местен път с. Рибново,община Гърмен – с. Осеново,община Банско.”