Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 16.02.2022 г.

На 16.02.2022г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-890/09.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2022г. от общински горски територии, собственост на Община Банско, предоставени за стопанисване на ТП „ДГС Места“.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-896/13.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед № 07-22-3/10.01.2022г., относно приемане на Годишен план за паша и Правила на ползване на мерите, пасищата и ливадите от Общинския поземлен фонд за 2022г. и задълженията на Община Банско и на ползвателите за поддържане на мерите, пасищата и ливадите.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-897/13.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ по реда на чл.37“и“ от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегралната информационна система на БАБХ.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-899/18.01.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-3/10.01.2022г., относно отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории за 2021г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-905/02.02.2022г. от Стойчо Баненски - за кмет на Община Банско, съгласно заповед № 07-22-3/10.01.2022г., относно,приемане на годишната програма за управление и разпореждане с имотите собственост на Община Банско за 2022г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-880/30.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.50 по КК и КР но гр. Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-881/30.11.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен с идентификатор 02676.150.1023 по КК и КР на гр. Банско, откъм ул. „Цар Симеон” и ул. ”Баньо Маринов” гр. Банско /обект № 2/.

8. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-886/12.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на помещение, находящо се на втория етаж в Балнолечебницата в гр. Добринище.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-906/08.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване в собственост на Община Банско управляваните от ПГССТ „Алеко Константинов“ гр. Банско имоти.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-907/08.02.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно продажба на сгради с идентификатори 54136.1.235.1 и 54136.1.235.2 в местността „Вищерица” с. Осеново.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-908/08.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на сграда с идентификатор 54136.1.2346.1 и в местността „Чало” с. Осеново.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-909/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предложение за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор №02676.123.13 в местността „Карагаче” гр. Банско.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-910/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предложение за отдаване под наем на поземлени имоти,частно общинска собственост с идентификатори:21498.123.28; 21498.123.30; 21498.123.67 и 21498.123.82; в местността „Конски гроб” гр. Добринище.

14. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-911/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор № 02676.150.1612.49 по КК и КР на гр. Банско.

15. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-912/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем терен с площ от 15.00кв.м. находящ се в градския парк с идентификатор № 21498.350.133 по КК и КР на гр. Добринище.

16. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-913/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор № 02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско.

17. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-914/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор № 21498.270.1 по КК и КР на гр. Добринище.

18. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-915/08.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор № 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско.

19. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-918/10.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на имотите - частна общинска собственост, подлежащи на застраховане.

20. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-357/21.12.2021г. от Костадин Загорчин – председател на Общински съвет-Банско, относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

21. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-903/31.01.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско.