Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 23.03.2022 г.

На 23.03.2022г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-934/14.03.2022г. от Сашка Въчкова – за кмет на Община Банско, съгласно заповед №07-22-30/14.03.2022г., относно провеждане на шеста процедура за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.
 2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-927/28.02.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, сключване на договор за безвъзмездно право на ползване на имот-частна общинска собственост от Общински съвет на БСП-Банско.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-930/08.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.49 по КК и КР на гр. Банско.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-931/08.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.57 по КК и КР на гр. Банско.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-844/05.11.2021г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Малчов.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-919/10.02.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Иван Опанов.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-920/10.02.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Костадин Златев.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-921/10.02.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Руса Петлова.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-922/10.02.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Хаджиев.
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-929/08.02.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Димитър Малчов.
 11. Разглеждане на Заповед №ОА-ОК-372/16.03.2022г. от Валери Сарандев – Областен управител на област с административен център Благоевград.