Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 07.04.2022 г.

На 07.04.2022г. от 16,30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-946/21.03.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно безвъзмездно прехвърляне правото на собственост на сграда с идентификатор 02676.501.2585.3 в гр. Банско от Община Банско към МВР.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-951/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно структура на Общинска администрация Банско за 2022г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-949/01.04.2022 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2022 година.