Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 22.06.2022 г.

На 22.06.2022г. от 17,15 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-993/18.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на разрешително за водовземане №МВ-007-Д/09.08.2013г. от минерална вода КЕИ №2 ”Банята“ гр. Добринище.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-994/25.05.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Иван Гюмов.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-997/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в имот с идентификатор № 21498.350.412, гр. Добринище.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-998/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне под наем на ПИ с идентификатор №02676.41.1438, гр. Банско.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-999/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд за стопанската 2022-2023г.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1000/02.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на маломерни имоти от Общинския поземлен фонд стопанската 2022-2023г., за които са подадени две и повече заявления.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1001/06.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно утвърждаване на:
- финансов план на ТП „ДГС Места” за общински горски територии за 2022г.;
- ценоразпис с продажните цени на дървените материали в ТП „ДГС Места” през 2022г.;
- график по чл.19 ал.1 от Наредбата по чл.95 ал.1 от Закона за горите на процедурите за ползване на дървесина от общински горски територии, възложени за управление, стопанисване и опазване на ТП „ДГС Места”.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1002/06.06.2022г. от Иван Кадев кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се на ул. „Цар Симеон“, гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1003/09.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на Представител в Сдружение „Местна Инициативна Група Банско(МИГ Банско)”.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1004/10.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно Прекратяване участието на Община Банско в Сдружение с нестопанска цел „Долината на Места”.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1011/15.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на Разрешително № МВ-010-Д-30.11.2017г. и за водовземане от КЕИ № 2 „Банята” от Находище за минерална вода „Добринище”,гр. Добринище община Банско,изключителна държавна собственост,чрез съществуващо водовземно съоръжение.