Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 19.07.2022 г.

На 19.07.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

 1. Разглеждане на заповед ОА-АК-234/13.07.2022г. от Валери Сарандев – Областен управител на област с административен център Благоевград, относно Решение №734 от Протокол №42/30.06.2022г.
 2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1019/22.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от ОПФ по реда на чл.45ж от ППЗСПЗЗ на наследници на Елена Барякова.
 3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-882/01.12.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно договор за управление, стопанисване и опазване на горските територии-общинска собственост, попадащи в територията на ТП ”ДГС Добринище”.
 4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1023/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно определяне на минималните месечни наемни цени за отдаване под наем на жилищни и не жилищни имоти – публична и частна общинска собственост в Община Банско.
 5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1024/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на имоти-частна общинска собственост, находящи се в с. Баня, Община Разлог.
 6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1029/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно продажба на ПИ 21498.351.377 по КККР на гр. Добринище.
 7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1027/14.07.2022г. от Иван Кадев - кмет на Община Банско, относно разпореждане с имущество на „Общински паркинги- Банско”.
 8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-758/21.05.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на ОУП на Община Банско в обхват ПИ 02676.4.85, м. „Керанджийница” по КК на гр. Банско.
 9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1021/28.06.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно изменение на ОУП на Община Банско в обхват ПИ 02676.28.20 и ПИ 02627.28.23, м. „Карантията” по КК на гр. Банско.
 10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1032/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за кабелна линия 20kV за захранване на „Хотел с ресторант“ в ПИ 21498.235.23 в гр. Добринище.
 11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1033/14.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПЗ в обхват на ПИ 02676.1.456 по КК на гр. Банско за промяна предназначението на земеделска земя в „за крайпътен обслужващ обект – търговски обект и склад“.