Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 24.08.2022 г.

На 24.08.2022г. от 17 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-01-1048/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отпускане на безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

2. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-423/12.08.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно погасяване на първата по договора за безлихвен заем на „Спорт Добринище“ ООД.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1051/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021г.

4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1049/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2021г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2022г.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1035/18.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.204.5 по КК и КР на гр. Добринище.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1039/26.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост с площ на 10 дка.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1044/04.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.47 по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1045/04.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.37 по КК и КР на гр. Банско.

9. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1046/04.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на част от сграда с идентификатор 02676.150.1612.41 по КК и КР на гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1053/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на сграда с идентификатор 21498.351.2.2 по КК и КР на гр. Добринище.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1054/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 21498.350.97 по КК и КР на гр. Добринище.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1055/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 21498.350.96 по КК и КР на гр. Добринище.

13. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1055/19.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на терен, находящ се в Градския парк в гр. Добринище.