Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по ТСУ, ОС, земеделие и гори 21.09.2022 г.

На 21.09.2022г. от 17,45 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по ТСУ, общинска собственост, земеделие и гори към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-434/30.08.2022г. от  Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно извършени посещения на стадиона в гр. Добринище.

2. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-433/29.08.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно постъпили данни за ползване на стадиона в гр. Добринище от Иван Топузов - представител на „ТИЙМ СТРОЙ 71” ЕООД.

3. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-С-427/25.08.2022г. от  Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно доклад от Адвокатско дружество „Гемков и партньори”, касаещ  договора да безвъзмездно ползване на стадиона в гр. Добринище.

4. Разглеждане на доклад с вх. №ОС-01-1064/01.09.2022г. от Георги Кадев – управител на „Спорт Добринище“ ООД, относно предприети действия във връзка с ползването на стадиона в гр. Добринище.

5. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1069/08.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД гр. Благоевград.

6. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1066/02.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно разпореждане с имотите на бившите училища, находящи се в с. Осеново и с. Обидим, Община Банско.

7. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1065/01.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно придобиване на поземлен имот с идентификатор 02676.501.3171 по КК и КР на гр. Банско.

8. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1071/12.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на ПИ 21498.123.13, 21498.123.177 и 21498.123.87, землище на гр. Добринище.

9.Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1083/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем ПИ 02676.135.3 по КК и КР в гр. Банско.

10. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1038/22.07.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 45ж ал.1 на ППЗСПЗЗ.

11. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1050/17.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предоставяне на земи от общински поземлен фонд по реда на чл. 45ж ал.1 на ППЗСПЗЗ.

12. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1072/15.09.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно ПУП-ПП за реконструкция на съществуващ полски път и изграждане на велоалея м/у гр. Банско и границата с общ. Разлог до Пирин голф.