Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите 24.08.2022г.

На 24.08.2022г. от 16.30 часа в заседателната зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по социална политика, здравеопазване и сигурност на гражданите към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1052/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно увеличаване броя на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Банско.

2. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1051/18.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнение на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2021г.

3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1049/16.08.2022г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущо изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2021г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2022г.

4. Парични помощи:

1. заявление с вх. №ОС-З-1261/20.07.2022г. от Атанас Кръстев Антев от гр. Добринище;

2. заявление с вх. №ОС-З-1263/26.07.2022г. от Андрей Атанасов Хаджийски от гр. Добринище;

3. заявление с вх. №ОС-З-1264/01.08.2022г. от Радка Петрова Николова от гр. Добринище;

4. заявление с вх. №ОС-З-1265/01.08.2022г. от Лазар Атанасов Коев от гр. Банско;

5. заявление с вх. №ОС-З-1270/16.08.2022г. от Андрей Кирилов Ергин от гр. Добринище;

6. заявление с вх. №ОС-З-1271/18.08.2022г. от Костадин Николов Дурков от гр. Добринище;

7. заявление с вх. №ОС-З-1272/18.08.2022г. от Петранка Георгиева Събева от гр. Банско.