Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и дух. сфера 17.02.2021 г.

На 17.02.2021г. от 16 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-700/11.02.2021г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно предприемане на действия за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество между Община Банско и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.
  2. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-703/11.02.2021 г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно проект за бюджет приходи и проект за бюджет разходи на Община Банско за 2021 година.