Log in

ДНЕВЕН РЕД Комисия по местна политика в образованието и духодната сфера 14.08.2023г.

На 14.08.2023г. от 17:30 часа в заседателната  зала на Общински съвет-Банско ще се проведе заседание на Постоянната комисия по местна политика в образованието и духовната сфера към Общински съвет-Банско при следния:

Дневен ред

  1. Разглеждане на писмо с вх. № ОС-С-559/20.07.2023г. от Ивайло Златанов – началник на РУО-Благоевград, относно съдействие за продължаване на ученици в дуална форма по професия „Планински водач“ в ГТ „Алеко Константинов“ – гр. Банско.
  2. Разглеждане на отговор с вх. № ОС-01-1327/25.07.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно питане за правомощията на институциите, осъществяващи контрол на училищата.
  3. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1333/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно отчет за изпълнението на приходите и отчет за изпълнението на разходите на бюджета на Община Банско към 31.12.2022г.
  4. Разглеждане на докладна с вх. №ОС-01-1335/09.08.2023г. от Иван Кадев – кмет на Община Банско, относно текущото изпълнение на бюджета на Община Банско към 30.06.2023г. и сборни отчети на средствата от Европейския съюз, извънбюджетни сметки и фондове с натрупване към 30.06.2023г.